Zasady organizacyjne 2023/2024

Opublikowane przez liberation2 w dniu

1. Kursy językowe na terenie szkół obejmują:

30 godzin – semestr pierwszy,

30 godzin – semestr drugi (34 w przypadku kursów rozpoczętych we wrześniu).

W przypadku gdy grupa ma zbyt mało słuchaczy proponujemy indywidualne rozwiązania:

 • dołączenie do innych grup na tym samym poziomie (jeżeli w danej jednostce jest taka możliwość)
 • zajęcia w grupach 2-3 osobowych przy cenniku indywidualnym.

2. Zajęcia prowadzone są przez polskich lektorów metodą komunikatywną, polegającą na ograniczeniu języka polskiego do minimum, lub wyłącznie w języku angielskim. Każdy lektor posiada tytuł filologa lub certyfikat umożliwiający nauczanie danego języka. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w ciągu roku szkolnego tylko z ważnych powodów. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo na wypadek nieobecności lektora. Jeżeli będzie to niemożliwe zajęcia będą odwołane i odrobione w terminie uzgodnionym z uczniami i rodzicami. Dwa razy do roku otrzymują Państwo kartę postępów dziecka.

3. Rodzice ponoszą koszty zakupu podręczników. Rodzice, którzy chcą kupić książki za pośrednictwem szkoły składają taką deklarację lektorowi.

4. Wpłaty podzielone są na dwa systemy:

 • opłata comiesięczna – 200 zł (dodatkowa opłata za wrzesień wynosi 100 zł – dotyczy SP 93)
 • opłata semestralna: semestr I – 800 zł / semestr II – 1000 zł

Cena kursu w trybie indywidualnym:

 • 2 osoby – 340 zł miesięcznie
 • 3 osoby – 270 zł miesięcznie
 • 4 osoby – 220 zł miesięcznie

UWAGA! SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93!

W roku szkolnym 2023/24 Szkoła Podstawowa nr 93 rozpoczyna kurs w dniu 18.09.23 r. (co równa się z dodatkową opłatą 100 zł za miesiąc wrzesień)

Pozostałe szkoły rozpoczynają kurs 02.10.23 r.

Opłaty za kurs dokonać można na konto szkoły lub u lektora, który wystawia dowód wpłaty. Wpłat prosimy dokonywać do 10 – go każdego miesiąca. Niedokonanie płatności w terminie bez uzgodnienia faktu z biurem może spowodować skreśleniem ucznia z kursu od następnego miesiąca.

Jeżeli zajęcia w systemie stacjonarnym zostaną zawieszone (np. z powodów pandemicznych) CJO przechodzi automatycznie na system online. Zajęcia będą prowadzone na platformie Zoom, nie zmieniając grafiku, chyba że zaistnieje ku temu ważny powód. Ceny nie ulegają zmianie.

Opłaty w okresie Bożego Narodzenia, ferii zimowych i Wielkanocy nie ulegają zmianie.

Numer konta bankowego: 29 1020 2892 0000 5902 0020 2804

5. Jeżeli słuchacz jest nieobecny na zajęciach co najmniej przez 2 tygodnie w jednym miesiącu, przysługuje mu zniżka w opłacie przy wcześniejszym zgłoszeniu lektorowi lub telefonicznie kierownictwu szkoły.

Osoby wpłacające semestralnie otrzymują zniżki:

 • 5% – dla osób zapisujących się po raz pierwszy;
 • 10% – dla osób kontynuujących naukę;
 • 10% – dla kursantów uczących się dwóch języków jednocześnie oraz rodzeństwa zapisującego się po raz pierwszy;
 • 15% – dla  rodzeństwa kontynuującego naukę lub ucznia kontynuującego naukę dwóch języków;
 • 20% – dla więcej niż dwójki dzieci będących rodzeństwem.

* Zniżki obowiązują tylko osoby opłacające naukę semestralnie, przy opłatach miesięcznych nie ma zniżek.

* W przypadku nauki w systemie indywidualnym zniżki nie obowiązują.

6. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć. Uczniowie klas 1-3 są przyprowadzani i odprowadzani z powrotem do świetlicy.

7. Jeżeli w trakcie nauki uczeń rezygnuje z kursu prosimy o zgłoszenie tego faktu lektorowi lub kierownictwu. Za dzień rezygnacji uznajemy dzień zgłoszenia.

8. W przypadku gdy zachowanie kursanta utrudnia prowadzenie zajęć i uniemożliwia płynną pracę innym kursantom, Szkoła ma prawo po uprzednim ostrzeżeniu zakończyć współpracę.

9. Wszystkie święta państwowe są wolne od nauki i nie są odpracowywane przez nauczycieli. Pozostałe wydarzenia szkolne jak wyjście do kina, teatru lub wyjazd na zieloną szkołę, będą odpracowywane przez lektorów po uzgodnieniu dogodnego terminu z dziećmi i rodzicami jeśli wpłyną one potencjalnie na zmniejszenie puli godzin w roku szkolnym. W przypadku grup łączonych (dzieci z różnych klas) zajęcia odbywają się jeśli część kursantów jest obecna.

10. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować bezpośrednio do lektorów lub do biura pod numerem telefonu: 691 866 389.

11. Każdy z kursantów otrzymuje do podpisania w/w zasady. W przypadku niepełnoletnich podpisują rodzice.

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do podniesienia opłat za kursy w ciągu roku szkolnego, tylko w przypadku podniesienia kosztów organizacyjnych przez instytucje współpracujące (np. opłat za wynajem sali).

13. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (tj.  imię i nazwisko, numer kontaktowy, email, adres) jest Centrum Języków Obcych Liberation z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 38/4. Dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach kontaktowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem potrzebnym w celu zawarcia umowy;  konsekwencją niepodania danych jest  brak możliwości wykonania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy.