Ochrona Danych Osobowych

Opublikowane przez liberation2 w dniu

Drodzy Kursanci,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) informujemy, że:

administratorem Waszych danych osobowych (tj.  imię i nazwisko, numer kontaktowy, email, adres) jest Centrum Języków Obcych Liberation z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 38/4

– dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach kontaktowych

– informujemy, że macie prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie c) cofnięcia zgody w każdym momencie

– dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

– podanie danych osobowych jest wymogiem potrzebnym w celu zawarcia umowy;  konsekwencją niepodania danych jest  brak możliwości wykonania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy

– Szkoła jako administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Waszych danych osobowych

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możecie kontaktować się przez email: .