Zasady organizacyjne 2020/2021

Opublikowane przez liberation2 w dniu

1. Kursy językowe na terenie szkół obejmują:

30 godzin – semestr pierwszy,

30 godzin – semestr drugi (34 w przypadku kursów rozpoczętych we wrześniu).

W przypadku gdy grupa ma zbyt mało słuchaczy proponujemy indywidualne rozwiązania:

 • dołączenie do innych grup na tym samym poziomie (jeżeli w danej jednostce jest taka możliwość)
 • zajęcia w grupach 2-3 osobowych przy cenniku indywidualnym.

2. Zajęcia w grupach od 5-10 osobowych prowadzone są przez polskich lektorów wyłącznie w nauczanym przez nich języku. Każdy lektor posiada tytuł filologa lub certyfikat umożliwiający nauczanie danego języka. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w ciągu roku szkolnego tylko z ważnych powodów. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo na wypadek nieobecności lektora. Jeżeli będzie to niemożliwe zajęcia będą odwołane i odrobione w terminie uzgodnionym z uczniami i rodzicami. Dwa razy do roku otrzymują Państwo kartę postępów dziecka.

3. Rodzice ponoszą koszty zakupu podręczników. Rodzice, którzy chcą kupić książki za pośrednictwem szkoły składają taką deklarację lektorowi.

4. Wpłaty podzielone są na dwa systemy:

 • opłata comiesięczna – 150 zł (opłata za wrzesień wynosi 80 zł – dotyczy SP 93)
 • opłata semestralna: semestr I – 600 zł / semestr II – 750 zł

Cena kursu w trybie indywidualnym:

 • 2 osoby – 300 zł miesięcznie
 • 3 osoby – 200 zł miesięcznie
 • 4 osoby – 180 zł miesięcznie

W roku 2020/2021 kurs rozpoczynamy 05.10.20.

SP 93 naukę rozpoczyna 
14.09.20 (co równa się z dodatkową opłatą 80 zł za m-c wrzesień).

Opłaty za kurs dokonać można na konto szkoły lub u lektora, który wystawia dowód wpłaty. Wpłat prosimy dokonywać do 10 – go każdego miesiąca. Niedokonanie płatności w terminie bez uzgodnienia faktu z biurem może spowodować skreśleniem ucznia z kursu od następnego miesiąca.

Jeżeli zajęcia w systemie stacjonarnym zostaną zawieszone ( np z powodu pandemi Koronawirusa) CJO przechodzi automatycznie na system online. Zajęcia będą prowadzone z naszej platformy językowej Langlion, nie zmieniając grafiku, chyba że zaistnieje ku temu ważny powód. Ceny nie ulegają zmianie.


* Opłaty w okresie Bożego Narodzenia, ferii zimowych i Wielkanocy nie ulegają zmianie.

Numer konta bankowego : 29 1020 2892 0000 5902 0020 2804

5. Jeżeli słuchacz jest nieobecny na zajęciach co najmniej przez 2 tygodnie w jednym miesiącu, przysługuje mu zniżka w opłacie przy wcześniejszym zgłoszeniu lektorowi lub telefonicznie kierownictwu szkoły.

Osoby wpłacające semestralnie otrzymują zniżki:

 • 5% – dla osób zapisujących się po raz pierwszy;
 • 10% – dla osób kontynuujących naukę;
 • 10% – dla kursantów uczących się dwóch języków jednocześnie oraz rodzeństwa zapisującego się po raz pierwszy;
 • 15% – dla  rodzeństwa kontynuującego naukę lub ucznia kontynuującego naukę dwóch języków;
 • 20% – dla więcej niż dwójki dzieci będących rodzeństwem.

* Zniżki obowiązują tylko osoby opłacające naukę semestralnie, przy opłatach miesięcznych nie ma zniżek.

* W przypadku nauki w systemie indywidualnym zniżki nie obowiązują.

6. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć. Uczniowie klas 1-3 są przyprowadzani i odprowadzani z powrotem do świetlicy.

7. Jeżeli w trakcie nauki uczeń rezygnuje z kursu prosimy o zgłoszenie tego faktu lektorowi lub kierownictwu. Za dzień rezygnacji uznajemy dzień zgłoszenia.

8. W przypadku gdy zachowanie kursanta utrudnia prowadzenie zajęć i uniemożliwia płynną pracę innym kursantom, Szkoła ma prawo po uprzednim ostrzeżeniu zakończyć współpracę.

9. Wszystkie święta państwowe są wolne od nauki i nie są odpracowywane przez nauczycieli. Pozostałe wydarzenia szkolne jak: wyjście do kina, teatru lub wyjazd na zieloną szkołę, będą odpracowywane przez lektorów po uzgodnieniu dogodnego terminu z dziećmi i rodzicami jeśli wpłyną one potencjalnie na zmniejszenie puli godzin w roku szkolnym.

10. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować bezpośrednio do lektorów lub do biura pod numerem telefonu: 691 866 389.

11. Każdy z kursantów otrzymuje do podpisania w/w zasady. W przypadku niepełnoletnich podpisują rodzice.

12. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (tj.  imię i nazwisko, numer kontaktowy, email, adres) jest Centrum Języków Obcych Liberation z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 38/4. Dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach kontaktowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem potrzebnym w celu zawarcia umowy;  konsekwencją niepodania danych jest  brak możliwości wykonania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy.